Chúng t?i s? d?ng cookies ?? mang t?i cho khách hàng nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t. B?ng vi?c ti?p t?c m? trang web này, qu? khách hàng ?? cho phép chúng t?i s? d?ng cookies. ?? tìm hi?u thêm th?ng tin, c?ng nh? cách ch?nh s?a cài ??t, h?y ??c Chính sách b?o m?t.
Th?ng tin thêm ???ng y?

Giao d?ch ti?n l?i trên b?t k? thi?t b? nào

Giao d?ch trên Windows, Mac, Android hay iOS ??u kh?ng quan tr?ng – chúng t?i có ?? các h? ?i?u hành!

Th? ngay th?i!
??u t? các th??ng hi?u n?i ti?ng H?n 4,000+ c?ng c? và ti?p t?c t?ng tr??ng!

B?t ??u giao d?ch t? $100

H?y ??ng k? và giao d?ch các th? tr??ng qu?c t? nh? c?p ti?n Forex, vàng, d?u th?, ch? s? ch?ng khoán, c? phi?u, ETF, ti?n ?i?n t? CFD và h?n 4,000+ c?ng c? tài chính khác ngay h?m nay!

??u t? các th??ng hi?u n?i ti?ng H?n 4,000+ c?ng c? và ti?p t?c t?ng tr??ng!
B?t ??u

M?t s? nh?n hi?u ???c ph?n ánh trên trang này có th? ???c b?o v? nh?n hi?u. Admiral Markets kh?ng có b?t k? m?i quan h? tr?c ti?p v?i ch? s? h?u c?a các th??ng hi?u này.

Cách ho?t ??ng

1
??ng k?

??ng k? tên và email ?? b?t ??u giao d?ch

2
Qu?

B?t ??u giao d?ch ch? t? $100

3
Giao d?ch

??ng nh?p và b?t ??u giao d?ch v?i h?n 8.000 c?ng c? tài chính!

Giao d?ch trên 4,000+ c?ng c?

Forex
Forex

47 CFD trên các c?p ti?n t?

Các ch? s?
Các ch? s?

20 CFD ch? s?, bao g?m CFD ti?n m?t và Ch? s? t??ng lai

Hàng hóa
Hàng hóa

CFD trên kim lo?i, n?ng l??ng và hàng n?ng nghi?p

Trái phi?u
Trái phi?u

US Treasuries and Germany Bund CFDs

ETFs
ETFs

380+ ETF CFD, c?ng v?i hàng tr?m ETF có s?n th?ng qua Admiral.Invest

Ti?n ?i?n t?
Ti?n ?i?n t?

CFDs trên Bitcoin, Dash, Ether, Litecoin, Monero và nhi?u h?n th? n?a

?i?u ki?n giao d?ch t?t nh?t

Giao d?ch v?i ?i?u ki?n t?t nh?t, v?i m?t trong nh?ng m?c spread c?nh tranh nh?t th? tr??ng tài chính!

  • ?òn b?y lên ??n:
    • 1:500
  • Forex chênh l?ch ?i?n hình t? 0,5 pips (EURUSD), các lot siêu nh? và chia nh? các c? phi?u thành t?ng m?c nh?
  • Mi?n phí hoa h?ng khi giao d?ch các c? phi?u và qu? th?ng qua CFDs
  • Bi?u ?? th?i gian th?c mi?n phí, tin t?c th? tr??ng và nghiên c?u
  • H?n 4.000 CFDS v? ti?n t?, n?ng l??ng, kim lo?i, ch? s?, c? phi?u & ti?n ?i?n t?
  • H?n 4.500 c? phi?u và qu? ETF
Giao d?ch b?ng tài kho?n demo

T?i sao ch?n Admiral Markets?

Chúng t?i có tr? s? trên toàn c?u
Chúng t?i có tr? s? trên toàn c?u

H? tr? khách hàng b?ng ng?n ng? ??a ph??ng, v?i 16 chi nhánh trên kh?p th? gi?i th?ng qua ?i?n tho?i, email va live cha

Chúng t?i có ??y ?? gi?y phép kinh doanh
Chúng t?i có ??y ?? gi?y phép kinh doanh

Chúng t?i ???c các c? quan pháp l? hàng ??u th? gi?i t?i UK, Estonia, C?ng hòa Síp và ?c c?p phép kinh doanh

Tài kho?n ???c b?o m?t
Tài kho?n ???c b?o m?t

Ti?n k? qu? c?a khách hàng ???c tách riêng v?i qu? ho?t ??ng c?a Admiral Markets. Ngoài ra, chúng t?i còn có chính sách b?o v? khách hàng trong nh?ng th? tr??ng bi?n ??ng.

B?t ??u t? $100
B?t ??u t? $100

Trader có th? b?t ??u giao d?ch ch? v?i $100

B?t ??u ngay!
Chúng t?i có tr? s? trên toàn c?u
Chúng t?i có tr? s? trên toàn c?u

H? tr? khách hàng b?ng ng?n ng? ??a ph??ng, v?i 16 chi nhánh trên kh?p th? gi?i th?ng qua ?i?n tho?i, email va live cha

Chúng t?i có ??y ?? gi?y phép kinh doanh
Chúng t?i có ??y ?? gi?y phép kinh doanh

Chúng t?i ???c các c? quan pháp l? hàng ??u th? gi?i t?i UK, Estonia, C?ng hòa Síp và ?c c?p phép kinh doanh

Tài kho?n ???c b?o m?t
Tài kho?n ???c b?o m?t

Ti?n k? qu? c?a khách hàng ???c tách riêng v?i qu? ho?t ??ng c?a Admiral Markets. Ngoài ra, chúng t?i còn có chính sách b?o v? khách hàng trong nh?ng th? tr??ng bi?n ??ng.

B?t ??u t? $100
B?t ??u t? $100

Trader có th? b?t ??u giao d?ch ch? v?i $100

B?t ??u ngay!

H?y th? tài kho?n giao d?ch Demo

Ch?a bi?t b?t ??u t? ??u? ??ng lo! H?y luy?n t?p giao d?ch v?i ti?n ?o trên tài kho?n demo c?a Admiral Markets ngay b?y gi?!

M? tài kho?n demo
Kh?ng Stress

Kh?ng Stress

Kh?ng k? qu?

Kh?ng k? qu?

Kh?ng th? tín d?ng

Kh?ng th? tín d?ng

Liên h?

B?n c?n h? tr?? Liên h? chúng t?i ngay h?m nay!

Liên h? chúng t?i

CFDs là c?ng c? tài chính ph?c t?p, ti?m ?n nguy c? thua l? cao do m?c ?òn b?y

?